کوپن پلاریزاسیون

دسته بندی : الکترود مرجع و تجهیزات جانبی حفاظت کاتدیک
کوپن پلاریزاسیون

در دهه های اخیر استفاده از کوپن ها به طور چشمگیری افزایش یافته است....

کوپن پلاریزاسیون

در دهه های اخیر استفاده از کوپن ها به طور چشمگیری افزایش یافته است؛ چون امکان مدیریت بهتر تهدیدهای خوردگی ناشی از منابع تداخل جریان را تا زمانی که تداخلات میدانی به طور قابل توجهی کاهش یابند به دستگاه های پایش از راه دور می دهند. هدف کوپن ها نمایش مناسبی از سطح حفاظت یا رفتار خوردگی عیوب پوشش در خطوط لوله می باشد. از کوپن های پلاریزاسیون نیز برای شبیه سازی یک قسمت بدون پوشش از لوله یا سازه مدفون به منظور اندازه گیری پتانسیل بدون افت IR استفاده می شود.

 

یک عامل مهم بروز اشتباه در اندازه گیری پتانسیل سازه های مدفون، خطای ناشی از افت IR می باشد. عوامل دیگری از جمله جریان حفاظت کاتدی خود سازه و جریان های سرگردان ناشی از منابع دیگر نیز وجود دارد. به صورت تئوری، اندازه‌گیری پتانسیل بدون افت IR را می توان با قطع همزمان همه منابع جریان و اندازه گیری پتانسیل در “لحظه خاموش” انجام داد. اما در عمل انجام آن بسیار دشوار است، طوری که به جای آن از کوپن های پلاریزاسیون استفاده می کنند. این کوپن ها قسمتی بدون پوشش از سازه را که به آن به صورت الکتریکی متصل هستند شبیه سازی می کنند. اندازه گیری به وسیله قطع لحظه ای کوپن و ثبت پتانسیل در “لحظه قطع” انجام می شود. این روش، پتانسیل بدون افت IR سازه را در محل کوپن با تقریبی مناسب به دست می آورد. کوپن های پلاریزاسیون توانایی اندازه‌گیری بدون خطای پتانسیل لوله نسبت به خاک را در “لحظه خاموش” برای تشخیص سطح پلاریزاسیون کاتدی روی خطوط لوله فراهم می کنند. آن ها به خصوص در نواحی در معرض جریان‌های سرگردان و در همه سیستم های حفاظت کاتدی که قطع همزمان منابع جریان غیرعملی یا پیچیده است مفید می باشند.

 

کوپن پلاریزاسیون از فولاد کربنی با سطح در معرض cm2 25 ساخته شده و یک بستر از اپوکسی برای آب بندی و حفاظت از اتصالات دارد. دو رشته مس استاندارد AWG 12 برای اتصال به ایستگاه آزمون حفاظت کاتدی تدارک دیده شده است.

ابعاد و وزن آندهای  MMOنواری و حداکثر دانسیته جریان و طول عمر آنها به صورت جداول زیر است:

 

 
الکترود مرجع و تجهیزات جانبی حفاظت کاتدیک
کوپن پلاریزاسیون
کوپن پلاریزاسیون

آندهای MMO برناگداز از دو بخش فلز پایه و پوشش تشکیل شده‌اند.