آندهای فداشونده

آند منیزیم

منیزیم رایج ترین آند فداشونده مورد استفاده برای حفاظت سازه های مدفون در خاک می باشد....

آند منیزیم
آند دستبندی آلومینیوم

آندهای دستبندی فداشونده بصورت رایج از آلیاژهای آلومینیوم ساخته می‎شود که تصمیم‌گیری ...

آند آلومینیوم

کاربرد اصلی این آندها برای حفاظت کاتدی سازه های فولادی در آب دریا است...

آند روی

آندهای روی برای حفاظت سازه های غوطه ور در آب شیرین یا شور به کار می روند...

آند روی