صنایع کلرآلکالی

دسته بندی : آند DSA
صنایع کلر آلکالی

شرکت برناگداز از شرکتهای پیشرو در زمینه تولید آندهای مصرفی در صنایع تصفیه آب و فاضلاب ...

صنایع کلرآلکالی

آندهای MMO صنعت کلرآلکالی

شرکت برناگداز از شرکتهای پیشرو در زمینه تولید آندهای مصرفی در صنایع تصفیه آب و فاضلاب و پساب صنعتی، نفت، گاز و پتروشیمی میباشدو با توجه به نیاز صنعت به آندهای تیتانیوم پوششدار (که اصطلاحا آندهای DSA یا MMO نامیده میشوند)، در سال 1390 پروژه ساخت این نوع آندها در گروه برنا شروع شد. با انجام تستهای آزمایشگاهی گوناگون در مراکز معتبر و همچنین تستهای میدانی کاملاً منطبق بر استانداردهای داخلی و بین المللی، در نهایت در ابتدای سال 1393 تولید صنعتی این آندها که قابل رقابت با محصولات اروپایی هستند، آغاز گردید.
شرکت برناگداز درحال حاضر به عنوان بزرگترین تولیدکننده داخلی آندهای MMO ، انواع این آندها ( لوله، ریبون، سیم، ورق، مش و …) را تولید میکند و طی یکسال گذشته بخش مهمی از نیاز شرکتهای دولتی و خصوصی توسط این شرکت تامین شده است.
در صنایع کلر آلکالی، برای تولید مواد شیمیایی کلر، سود سوزآور و هیپوکلریت معمولاً از سه فرآیند الکترولیتی استفاده می شود.
1. فرآیند سلول جیوه ای (آمالگام)
2.فرآیند سلول دیافراگم
3.فرایند سلول ممبرانی
در هر سه پروسه محلول آب نمک بوسیله جریان الکتریکی مستقیم، الکترولیز می شود و در آند یون های کلر به کلر تبدیل می شود.
واکنش به صورت زیر است :

                                           2NaCl+2H2O  ⇒  Cl2+ H2+2NaOH

در همه روش ها کلر(Cl2) در الکترود مثبت (آند) تولید می شود و هیدروژن (H2) و هیدروکسید سدیم (NaOH) به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در الکترود منفی (کاتد) تولید می شوند. ممبران، دیافراگم یا جیوه برای جدا کردن محصول آند و محصول کاتد مطابق با فرآیند کار گذاشته می شوند.

1.فرآیند سلول جیوه ای (آمالگام)
در صنعت فرآیند کلرآلکالی، سلول جیوه ای، کاتد جیوه ای مایع است و آب نمک خالص بطور همزمان به درون سلول جیوه جریان می یابند. یک فرایند الکترولیتی در محفظه آند گاز کلر تولید می کند و در محفظه کاتد سدیم تولید می کند.
کلر جمع آوری شده از آند، خشک شده فشرده شده و در بطری بسته بندی می شود. سدیم تولید شده بوسیله مخلوط شدن با جیوه، تولید آمالگام  می کند. آمالگام با آب واکنش می دهد تا گاز هیدروژن و سود سوزآور تولید کند. قبل از اینکه سود سوزآور ذخیره سازی شود، جیوه، هیدروژن و سود سوزآور از هم جدا می شوند. آند MMO در سلول های جیوه ای در انواع مختلفی زیر استفاده می شود.

آند MMO سلول جیوه ای نوع توری
آند MMO سلول جیوه ای نوع میله ای
آند MMO سلول جیوه ای نوع نواری
آند MMO سلول جیوه ای نوع سیمی

 

2.فرآیند سلول دیافراگمی

تکنولوژی سلول دیافراگم یکی از فرایندهای الکترولیتی در صنایع کلرآلکالی است. در فرآیند سلول دیافراگم، از یک دیافراگم پایه آزبستی نفوذ پذیر برای جداسازی محصولات آند از محصولات کاتد استفاده می شود. آب نمک اشباع شده بخش آند، یعنی جایی که گاز کلر آزاد می شود، وارد می شود. دیافراگم تنها مهاجرت یون های سدیم از از محفظه آند به محفظه کاتد را می دهد.
کلر جمع شده از محفظه آند بوسیله مایع شدن و تبخیر کردن، خالص می شود. سود سوزآور صنعتی از آب نمک سوزآور جمع آوری شده از محفظه کاتد تولید می شود.

 

3.سلول ممبرانی
تکنولوژی سلول ممبرانی یک فرآیند جدید در سیستم های کلر آلکالی می باشد. در فرآیند سلول ممبرانی، برای جدا کردن محصولات آند از محصولات کاتد از یک غشاء (ممبران) استفاده می شود. آب نمک اشباء شده به بخش آند سلول وارد شده و گاز کلر از آنجا تولید می شود. این غشاء اجازه مهاجرت یون های سدیم از محفظه آند را به محفظه کاتد را می دهد. آز آنجاییکه یون های سدیم می توانند از میان غشاء به سمت کاتد عبور کنند، سود سوزآور (NaOH) شامل مقدار بسیار کمتری از کلرید سدیم است و بنابراین تجهیزات خارج کننده نمک که در فرآیند سلول دیافراگمی مورد نیاز است در اینجا مورد نیاز نیست.

تکنولوژی های قبلی مورد استفاده در فرآیند کلر آلکالی شامل استفاده از سلول های جیوه ای و دیافراگم بودند که بواسطه نگرانی های آلودگی زیست محیطی، تکنولوژی سلول جیوه تقریبا کنار گذاشته شده و تعداد کمی از این سیستم ها در حال کار می باشد. در حال حاضر کارخانه های جدیدتر به سمت تکنولوژی های جدیدتر از جمله تکنولوژی ممبرانی می روند.
انواعی از آندهای MMO سلول ممبرانی از جنس تیتانیوم پوشش داده شده با اکسید فلزی مختلط (MMO) وجود دارد.
آند MMO سلول ممبرانی از نوع توری
آند MMO سلول ممبرانی از نوع پنجره ای
آند MMO سلول ممبرانی از نوع ورقه ای

آند DSA
صنایع کلرآلکالی
صنایع کلرآلکالی

شرکت برناگداز از شرکتهای پیشرو در زمینه تولید آندهای مصرفی در صنایع تصفیه آب و فاضلاب و پساب صنعتی، نفت، گاز و پتروشیمی میباشدو با توجه به نیاز صنعت به آندهای تیتانیوم پوششدار (که اصطلاحا آندهای DSA یا MMO نامیده میشوند)، در سال 1390 پروژه ساخت این نوع آندها در گروه برنا شروع شد.