صنایع تصفیه آب

دسته بندی : آند DSA
صنایع تصفیه آب

با افزایش نگرانی ها پیرامون حفظ محیط زیست، نظارت بر پساب ها (مخصوصاً از نوع صنعتی) بسیار دقیق‌تر صورت می پذیرد ...

صنایع تصفیه آب :

با افزایش نگرانی ها پیرامون حفظ محیط زیست، نظارت بر پساب ها (مخصوصاً از نوع صنعتی) بسیار دقیق‌تر صورت می پذیرد. با توجه به نیازی که در حال حاضر به آب بهداشتی تخلیه شده در محیط وجود دارد، تصفیه ی موثرتر آب امری ضروری است. ما در برناگداز با تولید آندهای MMO که در تصفیه الکتروشیمیایی پساب عملکرد موثری دارند، به نیازهای مشتریانمان پاسخ می دهیم. آندهای MMO نه تنها در تصفیه پساب صنعتی استفاده می شوند، بلکه در کاربردهایی نظیر فرایند تصفیه آب، تصفیه آب آشامیدنی، گندزدایی آب (برای استفاده در صنایع غذایی) و گندزدایی حداکثری برای تامین آب فوق خالص نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

همچنین، آندهای MMO در سیستم های مختلف EOD به کار گرفته می شوند که جایگزینی برای روش های متداول تصفیه پساب صنعتی و تصفیه آب می باشند. سیستم های EOD به منظور کاهش اکسیژن مورد نیاز شیمیایی COD، (اندازه گیری مقدار ترکیبات آلی در آب) و اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی BOD، (مقدار اکسیژن محلول مورد نیاز توسط ارگانیسم های بیولوژیکی هوازی در آب) نیز شناخته شده اند. علاوه بر این، در کاربردهای دیگری نظیر تصفیه پساب حاوی آلودگی های غیر آلی مانند سیانید و نیترات از آندهای MMO استفاده می شود.

از آندهای MMO برای تولید هیپوکلریت سدیم نیز استفاده می شود. هیپوکلریت سدیم را می توان با استفاده از الکترولیز محلول نمک به دست آورد. هیپوکلریت سدیم به طور وسیعی برای گندزدایی آب آشامیدنی، ظروف بهداشتی، ظروف غذا، میوه ها و سبزیجات به کار می رود. با توجه به امکانات ساده و اثرات گندزدایی مشهود، ژنراتور هیپوکلریت به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است. ژنراتور هیپوکلریت سدیم وسیله ای است که با الکترولیز آب نمک با غلظت کم توسط الکترودها و رخ دادن واکنش الکتروشیمیایی، هیپوکلریت سدیم تولید می‌کند. ما تولیدکننده حرفه ای و ماهر آندهای MMO برای ژنراتور هیپوکلریت سدیم می باشیم. در اینجا نمونه ای از سل الکترولیتی و آند MMO نشان داده شده است.

بر اساس کاربردهای مختلف، آندهای MMO قابل تغییر هستند. اکثر آندهای مختلف تولید شده توسط برناگداز و مورد استفاده در این سیستم ها و فرایندها همراه با مشتریان طراحی شده و توسعه یافته اند. ما تلاش می کنیم تا از تاثیر و کفایت فرمولاسیون پوشش و اعمال آن بر آندها برای هر کاربردی اطمینان حاصل نماییم.

 
آند DSA
صنایع تصفیه آب

استخراج الکتریکی روشی است که به وسیله آن فلزات را از پساب ها به منظور استفاده مجدد یا فروش آن ها بازیافت می کنند. آندهای سرب و آندهای MMO در صنعت استخراج الکتریکی دو انتخاب متداول می باشند.