ذغال کک
(Coke Breeze Backfill)

دسته بندی : الکترود مرجع و تجهیزات جانبی حفاظت کاتدیک
کک

آندهای تزریق جریان معمولاً در بسترهای آندی افقی (در زمانی که هیچ محدودیت محیطی وجود ندارد) یا بسترهای آندی چاهی ...

ذغال کک
(Coke Breeze Backfill)

آندهای تزریق جریان معمولاً در بسترهای آندی افقی (در زمانی که هیچ محدودیت محیطی وجود ندارد) یا بسترهای آندی چاهی (در زمانی که تحت شرایط محیطی بیابانی خشک قرار می‌گیرند) نصب می‌شوند. در هر دو شرایط فوق آندها با یک پشت‌بند کربنی با مقاومت پایین احاطه شده که این پشت بند با کاهش مقاومت بین آند و زمین، طول عمر و عملکرد آندها را افزایش می‌دهد.

شرکت برناگداز برطبق استاندارد IPS-M-TP-750/2 سه نوع از مواد پشت‌بند کربنی را که دارای مقادیر بالایی از کربن (کک متالورژی 80%، کک پترولیوم 90% و کک پترولیوم ویژه 95%) می باشند، تأمین می نماید. تفاوت در خواص شیمیایی و دانسیته این سه نوع کک به صورت جدول زیر است:

 نوع 1: ذغال کک متالورژینوع 2: ذغال کک پترولیومنوع 3: ذغال کک پترولیوم ویژه

خواص شیمیایی

(wt%)

مقدار

دانسیته

(kg/m3)

مقدار

دانسیته

(kg/m3)

مقدار

دانسیته

(kg/m3)

کربن (حداقل)80650-80090700-1000951050-1200
رطوبت (حداکثر)551
خاکستر (حداکثر)1553
گوگرد (حداکثر)151
مواد فرار (حداکثر)55

1

 

براساس استاندارد IPS-M-TP-750/2 مقاومت ویژه کک نوع 1 و 2 باید کمتر از ohm.cm 100 بوده و مقاومت ویژه کک نوع 3 نباید از ohm.cm 0.1 تجاوز نماید. تفاوت در دانه‌بندی این سه نوع کک مطابق جدول زیر است:

 نوع 1: ذغال کک متالورژینوع 2: ذغال کک پترولیومنوع 3: ذغال کک پترولیوم ویژه
اندازه دانه

100% کوچک‌تر از mm 10

90% بزرگ‌تر از mm 1

100% کوچک‌تر از mm 3

90% بزرگ‌تر از mm 0.5

100% کوچک‌تر از mm 1

80% بزرگ‌‌تر از mm0.6

90% بزرگ‌تر از mm 0.6

99% بزرگ‌تر از mm 0.15

 

 

به منظور محافظت کک‌ها از عوامل محیطی، در کیسه‌های دو جداره 25 کیلوگرمی یا یک تنی بسته‌بندی می‌شوند.

 
الکترود مرجع و تجهیزات جانبی حفاظت کاتدیک
ذغال کک
(Coke Breeze Backfill)
ذغال کک (Coke Breeze Backfill)

آندهای تزریق جریان معمولاً در بسترهای آندی افقی نصب می شود.