ذغال کک
(Coke Breeze Backfill)

دسته بندی : الکترود مرجع و تجهیزات جانبی حفاظت کاتدیک
ذغال کک

آندهای تزریق جریان معمولاً در بسترهای آندی افقی (در زمانی که هیچ محدودیت محیطی وجود ندارد) یا بسترهای آندی چاهی ...

ذغال کک
(Coke Breeze Backfill)

آندهای تزریق جریان معمولاً در بسترهای آندی افقی (در زمانی که هیچ محدودیت محیطی وجود ندارد) یا بسترهای آندی چاهی (در زمانی که تحت شرایط محیطی بیابانی خشک قرار می‌گیرند) نصب می‌شوند. در هر دو شرایط فوق آندها با یک پشت‌بند کربنی با مقاومت پایین احاطه شده که این پشت بند با کاهش مقاومت بین آند و زمین، طول عمر و عملکرد آندها را افزایش می‌دهد.

شرکت برناگداز برطبق استاندارد IPS-M-TP-750/2 سه نوع از مواد پشت‌بند کربنی را که دارای مقادیر بالایی از کربن (کک متالورژی 80%، کک پترولیوم 90% و کک پترولیوم ویژه 95%) می‌باشند، تأمین می‌نماید. تفاوت در خواص شیمیایی و دانسیته این سه نوع کک به صورت جدول زیر است:

نوع 3: ذغال کک پترولیوم ویژه

نوع 2: ذغال کک پترولیوم

نوع 1: ذغال کک متالورژی

 

دانسیته

(kg/m3)

مقدار

دانسیته

(kg/m3)

مقدار

دانسیته

(kg/m3)

مقدار

خواص شیمیایی

(wt%)

 

95

 

90

 

80

کربن 

(حداقل)

 

1

 

5

 

5

رطوبت (حداکثر)

1200-1050

3

1000-700

5

800-650

15

خاکستر (حداکثر)

 

1

 

5

 

1

گوگرد 

(حداکثر)

 

1

 

5

 

5

مواد فرار (حداکثر)

براساس استاندارد IPS-M-TP-750/2 مقاومت ویژه کک نوع 1 و 2 باید کمتر از ohm.cm 100 بوده و مقاومت ویژه کک نوع 3 نباید از ohm.cm 0.1 تجاوز نماید. تفاوت در دانه‌بندی این سه نوع کک مطابق جدول زیر است:

نوع 3: ذغال کک پترولیوم ویژه

نوع 2: ذغال کک پترولیوم

نوع 1: ذغال کک متالورژی

 

100% کوچک تر از 1mm

100% کوچک تر از 3mm

100% کوچک تر از 10mm

اندازه دانه

80% بزرگتر از 0.6mm

100% بزرگتر تر از 0.5mm

90% بزرگتر از 1mm

90% بزرگتر از 0.6mm

 

 

99% بزرگتر از 0.15mm

 

 

به منظور محافظت کک‌ها از عوامل محیطی، در کیسه‌های دو جداره 25 کیلوگرمی یا یک تنی بسته‌بندی می‌شوند.