خط تولید و محصولات

آند فداشونده منیزیم

آند فداشونده منیزیم

آند mmo

انواع آندهای توری و مش با پوشش تیتانیوم

آند سیلیکون

آند سیلیکون

ذغال کک

ذغال کک

آند تیتانیوم لوله ای

ترانس

سازه های فلزی

آند فداشونده آلومینیوم

آند فداشونده آلومینیوم جکتی

الکترود مرجع مس/سولفات مس ثابت

هافسل

الکترود مرجع مس/سولفات مس پرتابل

آنتی فولینگ

کنترل پنل و آندهای آنتی فولینگ

آند فداشونده روی

آند فداشونده روی

آند فداشونده آلومینیوم

آند فداشونده آلومینیوم