خدمات آزمایشگاهی

1 ـ آزمون تعيين خواص الكتروشيميايي آند منيزيم بر اساس استاندارد ASTM-G 972 ـ آزمون تعيين خواص الكتروشيميايي آند آلومينيوم بر اساس استاندارد  DNV-RP-B40

3 ـ آزمون تعيين خواص الكتروشيميايي آند روی بر اساس استاندارد  DNV-RP-B401

4 ـ آزمون تعيين مقاومت الكتريكي اينزرت نسبت به آند و يا كابل نسبت به آند بر طبق استاندارد  IPS-M-TP-750

5 ـ آزمون تعيين مقاومت مكانيكي اينزرت نسبت به آند و يا كابل نسبت به آند بر طبق استاندارد  IPS-M-TP-750

6 ـ آزمون تعيين وزن، ابعاد و دانسيته آند

7 ـ آزمون تعيين خواص الكتروشيميايي آند MMO بر اساس استاندارد  NACE-TM0108

8 ـ آزمون تعيين مقاومت الكتريكي كابل نسبت به آند بر اساس استاندارد ASTM-B539

9 ـ آزمون تعيين مقاومت مكانيكي كابل نسبت به آند بر اساس استانداردهاي  IGS-M-TP-22و IPS-M-TP-750 

10 ـ آزمون تعيين دانه بندي كك و بكفيل بر طبق استانداردهایASTM-E 11 و ISO 2325 

11 ـ آزمون تعيين مقاومت ويژه (Resistivity) كك و بكفيل بر اساس استاندارد ASTM-G 57

12 ـ آزمون تعيين پتانسيل مدار باز و پايداري الكترودهاي مرجع بر اساس استانداردهای  BS 7361 و   NACE-TM0211

13 ـ آزمون تعيين چسبندگي رنگ و پوشش

14 ـ آزمون ارزیابی ظاهری آندهای MMO

15 ـ آزمون تعيين خواص الكتروشيميايي آند MMO مورد استفاده در بتن مسلح بر اساس استاندارد  NACE-TM0294

16ـ آزمون تعيين ترکیب شیمیای كك بر اساس استاندارد IPS-M-TP-750