تجهیزات​

 

 

دستگاه ها و تجهيزات موجود در آزمايشگاه حفاظت كاتديك عبارتند از:
1 ـ دستگاه كوانتومتر
2 ـ منبع تغذيه DC
3 ـ آون با محدوده دمايي 250 – 0 درجه سانتي گراد
4 ـ كوره برقي عمليات حرارتي با محدوده دمايي 800 – 0 درجه سانتي گراد
5 ـ كوره برقي ذوب با محدوده دمايي 1200 – 0 درجه سانتي گراد
6 ـ pH متر
7 ـ هيتر مگنت
8 ـ انواع الكترودهاي مرجع (كالومل، Ag/AgCl، Cu/CuSo4 و Zn)
9 ـ مولتي متر ديجيتال
10 ـ ترمومتر جيوه اي محيطي و محلولي
11 ـ ترمومتر و رطوبت سنج ديجيتال
12 ـ ترمومتر مادون قرمز
13 ـ ترازو با دقت 1/0 و 0001/0 گرم
14 ـ الك آزمايشگاهي با مش هاي مختلف
15 ـ ضخامت سنج رنگ و پوشش
16 ـ كراس كاتر
17 ـ سل هاي الكتروشيميايي
18 ـ متر، خط کش، كوليس ورنیه و ريز سنج
19 ـ تجهيزات شيشه اي آزمايشگاهي (بشر، ارلن، استوانه مدرج، پیپت، لوله آزمايش و …)
20 ـ انواع نمك ها، اسيدها و ديگر مواد مصرفي