الکترود مرجع و تجهیزات جانبی حفاظت

دسته بندی : الکترود مرجع و تجهیزات جانبی
حفاظت کاتدیک
الکترود مرجع

پتانسیل خطوط لوله زیر زمینی و تأسیسات مدفون در خاک یا غوطه‌ور در آب نسبت به الکترودهای ...

هافسل ثابت
دسته بندی : الکترود مرجع و تجهیزات جانبی
حفاظت کاتدیک
سازه های فلزی

در سیستم حفاظت کاتدی خطلوله، عموماً از باند باکس جهت اتصال کابل‌های ترانس رکتیفایر...

دسته بندی : الکترود مرجع و تجهیزات جانبی
حفاظت کاتدیک
کوپن پلاریزاسیون

در دهه های اخیر استفاده از کوپن ها به طور چشمگیری افزایش یافته است....

کوپن پلاریزیشن
دسته بندی :الکترود مرجع و تجهیزات جانبی
حفاظت کاتدیک
کابل کاینار

شرکت برناگداز بزرگترین تولید کننده انواع مختلف آندهای حفاظت کاتدیک در ایران...

دسته بندی : الکترود مرجع و تجهیزات جانبی
حفاظت کاتدیک
زینک ارتینگ سل

در نقاطي از خطوط لوله كه جهت عايق نمودن دو قسمت از لوله از كيت عايق در محل فلنج استفاده مي شود، ممكن است در اثر القاء ....

زینک ارتینگ سل
دسته بندی : الکترود مرجع و تجهیزات جانبی
حفاظت کاتدیک
کک

آندهای تزریق جریان معمولاً در بسترهای آندی افقی (در زمانی که هیچ محدودیت محیطی وجود ندارد) یا بسترهای آندی چاهی ...

ذغال کک