الکترود مرجع روی

دسته بندی :محصولات صنایع دریایی
الکترود مرجع روی

اگرچه استفاده از یک الکترود مرجع فلزی با هدف اندازه گیری اختلاف پتانسیل در تماس مستقیم با الکترولیت اطراف سازه، منطقی ....

الکترود مرجع روی

الکترود مرجع روی :

اگرچه استفاده از یک الکترود مرجع فلزی با هدف اندازه گیری اختلاف پتانسیل در تماس مستقیم با الکترولیت اطراف سازه، منطقی به نظر نمی رسد ولی الکترود مرجع روی در آب دریای تمیز برای بسیاری از کاربردها مناسب است. کاربرد این الکترودها در الکترولیت هایی به غیر از آب دریا توصیه نمی شود.
ضروری است که روی مورد استفاده در تولید الکترودهای مرجع روی به اندازه کافی خالص باشد (روی با خلوص حداقل ٪9/99 با حداکثر میزان آهن ٪0014/0). این الکترود مرجع ارزان تر و حجیم تر از الکترود مرجع نقره/ کلرید نقره بوده و می تواند بجای آن به کار رود مگر این که درجه بالایی از پایداری مورد نیاز باشد.
اندازه گیری پتانسیل با استفاده از الکترود مرجع روی در آب دریای تمیز اختلافی حدود mV 30± و با استفاده از الکترود مرجع نقره/ کلرید نقره در آب دریا اختلافی حدود mV 5± را نشان می دهد.

محصولات صنایع دریایی
الکترود مرجع روی

اگرچه استفاده از یک الکترود مرجع فلزی با هدف اندازه گیری اختلاف پتانسیل در تماس مستقیم با الکترولیت اطراف سازه، منطقی به نظر نمی رسد .

الکترود مرجع روی