آند فداشونده منیزیم

دسته بندی : آند فداشونده

آند فداشونده منیزیم

منیزیم رایج ترین آند فداشونده مورد استفاده برای حفاظت سازه های مدفون در خاک می باشد....

آند منیزیم

آند فداشونده منیزیم

منیزیم رایج ترین آند فداشونده مورد استفاده برای حفاظت سازه‌های مدفون در خاک می‌باشد.

همچنین آند فداشونده منیزیم برای حفاظت داخلی آبگرمکن‌ها و مخازن آبی، مبدل‌های حرارتی، کندانسورها و دیگر سازه هایی که در تماس با آب هستند بکار می‌روند.
استاندارهای متداول آندهای فداشونده منیزیم شامل ASTM-B 843،ASTM-G 97 ، BS 7361، IPS-M-TP-750 و NACE-RP0387 می‌باشند.
آندهای فداشونده منزیم از لحاظ ترکیب شیمیایی و نوع کاربرد به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند:
1) آند منیزیم استاندارد (AZ63)
2) آند منیزیم پتانسیل بالا (M1C)

آند منیزیم
آند منیزیم

High Potential

Standard

Element

Max 0.01

6.7 – 5.3

Aluminum (%)

3.5 – 2.5

Zinc (%)

1.3 – 0.5

0.7 – 0.15

Manganese (%)

Max 0.05

Max 0.1

Silicon (%)

Max 0.02

Max 0.02

Copper (%)

Max 0.001

Max 0.002

Nickel (%)

Max 0.03

Max 0.003

Iron (%)

Max 0.3

Max 0.3

All Others (%)

Remainder

Remainder

Magnesium (%)

موارد قابل توجه در آند منیزیم

 

1) براساس استاندارد NACE-RP0387 اینزرت مورد استفاده در آند منیزیم باید از جنس فولاد گالوانیزه باشد.
2) برطبق استاندارد BS 7361 پتانسیل مدار باز آند فداشونده منیزیم حدود 7/1- ولت نسبت به الکترود مرجع مس/سولفات مس است در حالیکه پتانسیل مدار باز آند فداشونده منیزیم استاندارد حدود 5/1- ولت نسبت به الکترود مرجع مس/سولفات مس می‌باشد.

3) ظرفیت الکتروشیمیایی آند فداشونده منیزیم پتانسیل بالا و استاندارد حداقل A.h/kg 1200 و سرعت مصرف آنها حداکثر 7/5 kg/A.year ذکر شده است.

4) راندمان آند فداشونده منیزیم پتانسیل بالا حدود 50% و راندمان آند فداشونده منیزیم استاندارد حدود 60% است (دستورالعمل آزمون الکتروشیمیایی آند فداشونده منیزیم و محاسبات مربوطه در استاندارد ASTM-G 97 ذکر شده است).

High Potential

Standard

Electrochemical Properties

1200

1200

Electrochemical Capacity (A.h/kg)

-1.7

-1.5

Open Circuit Potential (V)

 (Respect to Cu/CuSO4 Reference Electrode)

50

60

Efficiency (%)

وظیفه مواد پشت بند یا بکفیل

برای حفاظت کاتدی سازه‌های مدفون در خاک، استفاده از پشت بند (BackFill) اطراف آند بسیار مطلوب است. وظیفه مواد پشت بند عبارتند از:
1) پایداری پتانسیل آند
2) جلوگیری از پلاریزاسیون آند
3) کاهش مقاومت بین آند و خاک و افزایش جریان خروجی آند
4) با ایجاد خوردگی یکنواخت در آند موجب کاهش خودخوری آند و افزایش بازدهی آن می‌شود.
معمولاً مواد پشت بند مخلوطی از سنگ گچ (Gypsum) بنتونیت (Bentonite) و سولفات سدیم (sodium sulfate) است.

Resistivity
Ohm.cm

Sodium
Sulfate%

Bentonite
Clay%

Gypsum%:
CaSO4

Molding Plaster

Hydrated

250

75

(A)

250

50

(B)

250

50

50

(C)

50

5

20

(D)

انواع ترکیب‌های پشت بند

1) ترکیب پشت بند (A) در مناطقی با رطوبت خاک کم مناسب است زیرا بنتونیت موجود در آن خاصیت نگهداری آب را دارد.

2) ترکیب پشت بند (B) بطور متداول برای آند فداشونده روی بکار می‌رود.
3) ترکیب پشت بند (C) برای آند منیزیم و آند فداشونده روی در خاک‌های خیلی مرطوب و باتلاقی مناسب است زیرا بخوبی خود را در اطراف آند نگه می‌دارد.
4) ترکیب پشت بند (D) دارای مقاومت ویژه پایینی بوده و برای مناطقی با مقاومت ویژه خاک بالا به منظور کاهش مقاومت بین آند و زمین مناسب است.
5) براساس استاندارد IPS-M-TP-750 دانه بندی مواد پشت بند باید به گونه‌ای باشد که 100% ذرات آن از الک با حفره های mm 84/0 (مش 20) عبور کرده و 50% ذرات آن روی الک با حفره‌های mm 15/0 (مش 100) باقی بماند. 

6) همچنین رطوبت پشت بند نباید از 5% بیشتر باشد (اگر رطوبت پشت بند زیاد باشد آند در حین انبارداری دچار خوردگی خواهد شد).

مدارک فنی آند فداشونده منیزیم برناگداز:

 

نمونه دیتاشیت آند منیزیم تک سوراخه (آلیاژ استاندارد – 3/5 کیلوگرم) جهت حفاظت کاتدیک کندانسورها

نمونه دیتاشیت آند منیزیم تک سوراخه (آلیاژ استاندارد – 0/5 کیلوگرم)

نمونه دیتاشیت آند منیزیم با هندسه ذوزنقه‌ای و مقطع D شکل (آلیاژ پتانسیل بالا – 9 پوندی) جهت حفاظت کاتدیک سازه های مدفون در خاک

نمونه دیتاشیت آند منیزیم با هندسه ذوزنقه‌ای و مقطع D شکل (آلیاژ پتانسیل بالا – 17 پوندی)

نمونه دیتاشیت آند منیزیم با هندسه ذوزنقه‌ای و مقطع D شکل (آلیاژ پتانسیل بالا – 32 پوندی)

نمونه دیتاشیت آند منیزیم با هندسه میله‌ای (آلیاژ استاندارد) جهت حفاظت کاتدیک مبدلهای حرارتی و کندانسورها

نمونه دیتاشیت آند منیزیم با هندسه میله‌ای (آلیاژ پتانسیل بالا) جهت حفاظت کاتدیک مبدلهای حرارتی و کندانسورها

نمونه گزارش آنالیز شیمیایی آند منیزیم – آلیاژ استاندارد

نمونه گزارش آنالیز الکتروشیمیایی آند منیزیم – آلیاژ استاندارد

نمونه گزارش آنالیز شیمیایی آند منیزیم – آلیاژ پتانسیل بالا

نمونه گزارش آنالیز الکتروشیمیایی آند منیزیم – آلیاژ پتانسیل بالا

Magnesium Anode ITP

Magnesuim Anode QCP

اخذ تأییدیه از موسسه رده‌بندی ایرانیان

کاتالوگ فنی آند فداشونده منیزیم – نسخه فارسی

کاتالوگ فنی آند فداشونده منیزیم – نسخه انگلیسی