آند فداشونده آلومینیوم

دسته بندی : محصولات صنایع دریایی
آند فداشونده آلومینیوم

کاربرد اصلی این آندها برای حفاظت کاتدی سازه های فولادی در آب دریا است ...

آند فداشونده آلومینیوم

 

کاربرد اصلی آند فداشونده آلومینیوم برای حفاظت کاتدی سازه‌های فولادی در آب دریا است. اگر چه این آندها در موارد نادر در آب شیرین و یا خاک نیز می‌توانند قابل استفاده باشند. برای جلوگیری از تشکیل لایه پسیو اکسید آلومینیوم بر سطح آند که باعث کاهش شدید کارایی آند می‌شود معمولاً در ترکیب شیمیایی آند آلومینیوم از عنصری فعال ساز مانند جیوه یا ایندیم استفاده می‌شود. در گذشته در ترکیب شیمیایی آند آلومینیوم بیشتر جیوه بکار برده می‌شد. اگر چه میزان جیوه موجود در آلیاژ کم بود اما با مصرف بدنه اصلی آند، این مقدار جیوه در ماده بجا مانده و غلظت آن افزایش می‌یافت که این پدیده مشکلات زیست محیطی بسیاری را در پی‌داشت. امروزه کاربرد جیوه در آند آلومینیوم تقریباً منسوخ شده و از عنصر ایندیم به عنوان فعال ساز استفاده می‌شود. استانداردهای متداول آندهای آلومینیوم شامل  BS 7361 ، DNV-RP-B401 ، IPS-M-TP-750  NACE-RP0387 ، NORSOK M-503 و MIL-DTL-24779B می‌باشند.

ترکیب شیمیایی آند آلومینیوم برطبق استاندارد DNV-RP-B401

 

Alloy Type 3

Element

2.5 – 5.75

Zinc (%)

0.014 – 0.040

Indium (%)

0.12 max

Silicon (%)

0.09 max

Iron (%)

0.003 max

Copper (%)

0.002 max

Cadmium (%)

Remainder

Aluminum (%)

 

استاندارد آند فداشونده آلومینیوم

 

بر اساس استاندارد NACE-RP0387 اینزرت مورد استفاده در آندهای آلومینیوم باید از جنس فولاد معمولی باشد. بر طبق استاندارد BS 7361 پتانسیل مدار باز آند آلومینیوم حدود 1 / 1 – ولت نسبت به الکترود مرجع نقره/ کلرید نقره، ظرفیت الکتروشیمیایی آن حداقل A.h/kg 2500 و سرعت مصرف آن حداکثر  kg/A.year 4/3  است. راندمان آندهای آلومینیوم نیز حدود 90 % می باشد دستورالعمل آزمون الکتروشیمیایی آند آلومینیوم و محاسبات مربوطه در استاندارد DNV-RP-B401 ذکر شده است.

خواص الکتروشیمیایی آند آلومینیوم برطبق استاندارد BS 7361

Environment:
Sea water

Electrochemical
Properties

2500

Electrochemical
Capacity (A.h/kg)

1.1-

Open
Circuit Potential (V) (Respect to
Ag/AgCl Reference Electrode)

90

Efficiency
(%)

آند آلومینیوم
آند آلومینیوم
آند آلومینیوم
آند آلومینیوم