آند سرب-نقره

دسته بندی : آند تزریق جریان
آند سرب-نقره

آند سرب - نقره هر چند که سرب خالص به عنوان یک آند در آب دریا مورد آزمایش قرار گرفته است، اما از آنجا که فیلم PbCl2 زیر....

آند سرب-نقره:

هر چند که سرب خالص به عنوان یک آند در آب دریا مورد آزمایش قرار گرفته است، اما از آنجا که فیلم PbCl2 زیر اکسید PbO2 تشکیل می شود و PbO2 را از زیرلایه سربی جدا و عایق می کند، موفقیت آمیز نبوده است. تشکیل و حفظ لایه PbO2 روی سطح آند امری ضروری است و از این رو سرب را با دیگر فلزات نظیر نقره که سبب پایدارتر شدن این لایه می شوند، آلیاژ می کنند. این لایه باعث انتشار جریان بوده و سرب فقط به عنوان یک هادی و منبع تشکیل PbO2 عمل می کند.

آندهای سرب – نقره برای استفاده در سيستم های تزريق جريان حفاظت كاتدی طراحي شده و از مواد با خلوص بالا ساخته می شوند. آن ها به دلیل نرخ خوردگی کم و آهنگ شارش زیاد برای استفاده در صنایع دریایی مناسب می باشند. وزن این آندها باعث غوطه وری آسان آن ها در محیط های دریایی می شود. اکسید PbO2 در آب دریا غیر قابل حل است.

آندهای سرب – نقره در اشکال مختلف ساخته می شوند و با توجه به شکل و وزن آن ها به صورت غوطه ور (مهار شده توسط طناب) یا به وسیله دستگاه های نگهدارنده مخصوص در نزدیکی سازه ی تحت حفاظت نصب می گردند.

ترکیب شیمیایی آندهای سرب – نقره مطابق با اسپک MIL-A-23871A به صورت ذیل است:
1) Pb-1Ag
آلیاژ Pb-1Ag برای استفاده در آب دریا به شرطی که چگالی جریان از A/m2 200-100 تجاوز نکند مناسب می باشد و در چگالی جریان های بالاتر PbCl2 تشکیل می شود. نرخ مصرف سرب حدوداً kg/amp.year 1/0 در آب دریا می باشد.

2) Pb-6Sb-1Ag
آلیاژ Pb-6Sb-1Ag نسبت به آلیاژ Pb-1Ag نرخ مصرف کمتر و لایه PbO2 مستحکم تری از خود نشان می دهد. چگالی جریان این آندها A/m2 220-160 و نرخ مصرف آن ها kg/amp.year 09/0 در آب دریا می باشد.

آند تزریق جریان
آند سرب-نقره:
آند سرب-نقره

آندهای سرب - نقره برای استفاده در سيستم های تزريق جريان حفاظت كاتدی طراحي شده است.