چاپ کردن این صفحه

کک

چهارشنبه, 11 بهمن 1396 ساعت 00:00

 

ذغال کک

(Coke Breeze Backfill)

آندهای تزریق جریان معمولاً در بسترهای آندی افقی (در زمانی که هیچ محدودیت محیطی وجود ندارد) یا بسترهای آندی چاهی (در زمانی که تحت شرایط محیطی بیابانی خشک قرار می‌گیرند) نصب می‌شوند. در هر دو شرایط فوق آندها با یک پشت‌بند کربنی با مقاومت پایین احاطه شده که این پشت بند با کاهش مقاومت بین آند و زمین، طول عمر و عملکرد آندها را افزایش می‌دهد.

    شرکت برناگداز برطبق استاندارد IPS-M-TP-750/2 سه نوع از مواد پشت‌بند کربنی را که دارای مقادیر بالایی از کربن (کک متالورژی 80%، کک پترولیوم 90% و کک پترولیوم ویژه 95%) می باشند، تأمین می نماید. تفاوت در خواص شیمیایی و دانسیته این سه نوع کک به صورت جدول زیر است:

 

نوع 1: ذغال کک متالورژی نوع 2: ذغال کک پترولیوم نوع 3: ذغال کک پترولیوم ویژه

خواص شیمیایی

(wt%)

مقدار

دانسیته

(kg/m3)

مقدار

دانسیته

(kg/m3)

مقدار

دانسیته

(kg/m3)

کربن (حداقل) 80 650-800 90 700-1000 95 1050-1200
رطوبت (حداکثر) 5 5 1
خاکستر (حداکثر) 15 5 3
گوگرد (حداکثر) 1 5 1
مواد فرار (حداکثر) 5 5 1

 

براساس استاندارد IPS-M-TP-750/2 مقاومت ویژه کک نوع 1 و 2 باید کمتر از ohm.cm 100 بوده و مقاومت ویژه کک نوع 3 نباید از ohm.cm 0.1 تجاوز نماید. تفاوت در دانه‌بندی این سه نوع کک مطابق جدول زیر است:

 

 

نوع 1: ذغال کک متالورژی نوع 2: ذغال کک پترولیوم نوع 3: ذغال کک پترولیوم ویژه
اندازه دانه

100% کوچک‌تر از mm 10

90% بزرگ‌تر از mm 1

100% کوچک‌تر از mm 3

90% بزرگ‌تر از mm 0.5

100% کوچک‌تر از mm 1

80% بزرگ‌‌تر از mm0.6

90% بزرگ‌تر از mm 0.6

99% بزرگ‌تر از mm 0.15

 

 

به منظور محافظت کک‌ها از عوامل محیطی، در کیسه‌های دو جداره 25 کیلوگرمی یا یک تنی بسته‌بندی می‌شوند.