آند منیزیم

دسته بندی : آند فداشونده
آند منیزیم

منیزیم رایج ترین آند فداشونده مورد استفاده برای حفاظت سازه های مدفون در خاک می باشد....

آند منیزیم

آند منیزیم :

منیزیم رایج ترین آند فداشونده مورد استفاده برای حفاظت سازه های مدفون در خاک می باشد.

همچنین آندهای منیزیم برای حفاظت داخلی آبگرمکن ها و مخازن آبی، مبدل های حرارتی، کندانسورها و دیگر سازه هایی که در تماس با آب هستند بکار می روند.
استاندارهای متداول آندهای منیزیم شامل ASTM-B 843،ASTM-G 97 ، BS 7361، IPS-M-TP-750 و NACE-RP0387 می باشند.
آندهای منزیم از لحاظ ترکیب شیمیایی و نوع کاربرد به دو دسته زیر تقسیم می شوند:
1) آند منیزیم استاندارد (AZ63)
2) آندمنیزیم پتانسیل بالا (M1C)

High PotentialStandardElement
0.01 max5.3 – 6.7Aluminum (%)
2.5 – 3.5Zinc (%)
0.5 – 1.30.15 – 0.7Manganese (%)
0.05 max0.1 maxSilicon (%)
0.02 max0.02 maxCopper (%)
0.001 max0.002 maxNickel (%)
0.03 max0.003 maxIron (%)
0.3 max0.3 maxAll Others (%)
RemainderRemainderMagnesium (%)

براساس استاندارد NACE-RP0387 اینزرت مورد استفاده در آندهای منیزیم باید از جنس فولاد گالوانیزه باشد.
برطبق استاندارد BS 7361 پتانسیل مدار باز آند منیزیم حدود 7/1- ولت نسبت به الکترود مرجع مس/ سولفات مس است در حالیکه پتانسیل مدار باز آند منیزیم استاندارد حدود 5/1- ولت نسبت به الکترود مرجع مس/ سولفات مس می باشد. ظرفیت الکتروشیمیایی آندهای منیزیم پتانسیل بالا و استاندارد حداقل A.h/kg 1200 و سرعت مصرف آنها حداکثر 7/5 kg/A.year ذکر شده است. راندمان آند منیزیم پتانسیل بالا حدود 50% و راندمان آند منیزیم استاندارد حدود 60% است (دستورالعمل آزمون الکتروشیمیایی آند منیزیم و محاسبات مربوطه در استاندارد ASTM-G 97 ذکر شده است).

High PotentialStandardElectrochemical Properties
12001200Electrochemical Capacity (A.h/kg)
1.7-1.5-

Open Circuit Potential (V)

(Respect to Cu/CuSO4 Reference Electrode)

5060Efficiency (%)

 

برای حفاظت کاتدی سازه های مدفون در خاک، استفاده از پشت بند (BackFill) اطراف آند بسیار مطلوب است. وظیفه مواد پشت بند عبارتند از:
1)پایداری پتانسیل آند
2) جلوگیری از پلاریزاسیون آند
3) کاهش مقاومت بین آند و خاک و افزایش جریان خروجی آند
4) با ایجاد خوردگی یکنواخت در آند موجب کاهش خودخوری آند و افزایش بازدهی آن می شود.
معمولاً مواد پشت بند مخلوطی از سنگ گچ (Gypsum) بنتونیت (Bentonite) و سولفات سدیم (sodium sulfate) است.

Resistivity Ohm.cm

  Sodium Sulfate%  Bentonite Clay%  Gypsum% : CaSO4

Molding Plaster

 Hydrated
 250 — 75 — (A) 25
 250 — 50 — (B) 50
 250 — 50 50(C) —
50 5 20 —

 (D) 75

 

 

 

1) ترکیب پشت بند (A) در مناطقی با رطوبت خاک کم مناسب است زیرا بنتونیت موجود در آن خاصیت نگهداری آب را دارد.
2) ترکیب پشت بند (B) بطور متداول برای آندهای روی بکار می رود.
3) ترکیب پشت بند (C) برای آندهای منیزیم و روی در خاک های خیلی مرطوب و باتلاقی مناسب است زیرا بخوبی خود را در اطراف آند نگه می دارد.
4) ترکیب پشت بند (D) دارای مقاومت ویژه پایینی بوده و برای مناطقی با مقاومت ویژه خاک بالا به منظور کاهش مقاومت بین آند و زمین مناسب است.
براساس استاندارد IPS-M-TP-750 دانه بندی مواد پشت بند باید به گونه ای باشد که 100% ذرات آن از الک با حفره های mm 84/0 (مش 20) عبور کرده و 50% ذرات آن روی الک با حفره های mm 15/0 (مش 100) باقی بماند. همچنین رطوبت پشت بند نباید از 5% بیشتر باشد (اگر رطوبت پشت بند زیاد باشد آند در حین انبارداری دچار خوردگی خواهد شد).

آند فداشونده
آند منیزیم
آند منیزیم

منیزیم رایج ترین آند فداشونده می باشد

مدارک فنی آند فداشونده منیزیم برناگداز:

نمونه دیتاشیت آند منیزیم تک سوراخه (آلیاژ استاندارد – 3/5 کیلوگرم) جهت حفاظت کاتدیک کندانسورها

نمونه دیتاشیت آند منیزیم تک سوراخه (آلیاژ استاندارد – 0/5 کیلوگرم)

نمونه دیتاشیت آند منیزیم با هندسه ذوزنقه‌ای و مقطع D شکل (آلیاژ پتانسیل بالا – 9 پوندی) جهت حفاظت کاتدیک سازه های مدفون در خاک

نمونه دیتاشیت آند منیزیم با هندسه ذوزنقه‌ای و مقطع D شکل (آلیاژ پتانسیل بالا – 17 پوندی)

نمونه دیتاشیت آند منیزیم با هندسه ذوزنقه‌ای و مقطع D شکل (آلیاژ پتانسیل بالا – 32 پوندی)

نمونه دیتاشیت آند منیزیم با هندسه میله‌ای (آلیاژ استاندارد) جهت حفاظت کاتدیک مبدلهای حرارتی و کندانسورها

نمونه دیتاشیت آند منیزیم با هندسه میله‌ای (آلیاژ پتانسیل بالا) جهت حفاظت کاتدیک مبدلهای حرارتی و کندانسورها

نمونه گزارش آنالیز شیمیایی آند منیزیم – آلیاژ استاندارد

نمونه گزارش آنالیز الکتروشیمیایی آند منیزیم – آلیاژ استاندارد

نمونه گزارش آنالیز شیمیایی آند منیزیم – آلیاژ پتانسیل بالا

نمونه گزارش آنالیز الکتروشیمیایی آند منیزیم – آلیاژ پتانسیل بالا

Magnesium Anode ITP

Magnesuim Anode QCP

اخذ تأییدیه از موسسه رده‌بندی ایرانیان

کاتالوگ فنی آند فداشونده منیزیم – نسخه فارسی

کاتالوگ فنی آند فداشونده منیزیم – نسخه انگلیسی